7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตร

image

  โทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี

 


โทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี

NEON

image

โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ

(อยู่ระหว่างทดลอง)


ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและ
การเตือนภัย 25 ลุ่มน้ำ


สถานีโทรมาตร
เขื่อนสิริกิติ์


ระบบตรวจวัดสถานสภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติลุ่มน้ำยม น่าน

image

คลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ

NHC


ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ